تبلیغات
امام علی علیه السلام (تبارک الله احسن الخالقین) - خطبه (83)

مرا از پسر زانیه تعجب است، كه به مردم شام وانمود مى كند كه در من شوخ طبعى است، و انسانى بازیگرم، شوخى مى كنم و در بازى كردن كوشایم. او به باطل سخن گفته، و به این گونه سخن مرتكب گناه شده.

بدانید كه بدترین گفتار دروغ است. او در سخن راندن دروغ مى گوید، و وعده مى دهد و تخلف مى كند، چون درخواست مى كند اصرار می ورزد، و چون از او درخواست شود بخل می ورزد، به عهدش خیانت مى كند و قطع رحم مى نماید، و چون به میدان جنگ آید براى شعله ور ساختن جنگ چه امر و نهى ها مى كند! البته پیش از بیرون آمدن شمشیرها از غلاف، و چون جنگ آغاز شود بزرگترین حیله اش براى نجات خود نشان دادن عورتش به مردم است! به خدا قسم یاد مرگ مرا از بازى بازمى دارد، و نسیان آخرت او را از گفتن حق مانع مى شود. او با معاویه بیعت نكرد مگر به شرط بخشیده شدن مصر به او، و اخذ رشوه كمى براى دست برداشتن از دین