تبلیغات
امام علی علیه السلام (تبارک الله احسن الخالقین) - خطبه (91)

رهایم كنید و غیر مرا بخواهید، زیرا ما با حادثه اى روبرو هستیم كه آن را چهره ها و رنگهاست، حادثه اى كه دلها بر آن استوار، و عقلها بر آن پایدار نمى ماند. آفاق حقیقت را ابر سیاه گرفته، و راه مستقیم دگرگون و ناشناخته شده است. بدانید اگر خواسته شما را پاسخ دهم بر اساس آنچه خود مى دانم با شما رفتار مى كنم، و به گفتار هیچ گوینده و سرزنش هیچ سرزنش كننده اى توجه نمى كنم.

و اگر رهایم كنید مانند یكى از شما خواهم بود، و شاید شنواتر و فرمانبردارتر از شما براى كسى باشم كه حكومت خود را به او مى سپارید. و من براى شما به وزارت بنشینم بهتر از قیام به امارت است