تبلیغات
امام علی علیه السلام (تبارک الله احسن الخالقین) - خطبه (109)

برتر چیزى كه متوسلان به خداوند پاك و بزرگ به آن توسل جستند عبارت است از: ایمان به خدا و رسول او; و جهاد در راه حق كه قلّه اسلام; و كلمه اخلاص كه فطرت توحیدى; و به پا داشتن نماز كه حقیقت آیین; و اداى زكات كه فریضه اى مشخص و لازم; و روزه ماه رمضان كه سپر از عذاب; و حج و عمره خانه خدا كه نابودكننده فقر و شوینده گناه; و صله رحم كه عامل ازدیاد ثروت و طول عمر ;و صدقه پنهانى كه كفّاره گناهان; و صدقه آشكار كه دفع كننده مردن بد است; و انجام كارهاى خوب و نیكى به دیگران كه آدمى را از افتادن در خوارى حفظ مى كند.

به یاد خدا شتاب ورزید كه بهترین ذكر است، و به آنچه به اهل تقوا وعده داده رغبت نمایید كه وعده اش صادقترین وعده هاست، و به روش پیامبر اقتدا كنید كه برترین روش، و به سنّت او رفتار نمایید كه رهنماترین سنّت است، و قرآن بیاموزید كه بهترین گفتارست، و در آن اندیشه كنید كه بهار دلهاست، و از نورش شفا خواهید كه شفاى سینه هاست، و آن را به نیكوترین صورت بخوانید كه سودمندترین داستان سرایى است. زیرا عالمى كه به غیر علمش عمل كند همچون نادانى است سرگردان كه از جهلش به هوش نیاید، بلكه حجت حق بر او عظیم تر، و اندوهش دائم تر، و نزد خدا بیش از همه سزاوار ملامت است.