تبلیغات
امام علی علیه السلام (تبارک الله احسن الخالقین) - خطبه (165)

كوچكتران شما باید به بزرگتران اقتدا كنند، و بزرگترهاى شما باید به كوچكترها مهربان باشند. همچون ستمكاران دوره جاهلیت نباشید كه نه دنبال فهم دین بودند، و نه براى شناخت خداوند تعقّل مى كردند، مَثَل مردم جاهلیت چون تخمى است كه در محل تخم گذارى شترمرغان پیدا شود، شكستنش گناه است، و وانهادنش باعث بیرون آمدن جوجه زیان رسان (زیرا ممكن است تخم مار سیاه باشد.)

از این خطبه است (درباره بنى امیّه(

مسلمانان پس از اتفاق از هم جدا شدند، و از اصلشان پراكنده گشتند. گروهى از آنان (كه بر حق بودند) به شاخه اى دست آویختند كه شاخه به هر كجا متمایل شد آنها هم تمایل شدند. به زودى خداوند آنان را براى بدترین روز بنى امیه جمع كند چنانكه پاره هاى ابر در فصل پاییز جمع مى شوند، خداوند در میانشان الفت ایجاد مى كند، و آنان را همچون ابرهاى متراكم متّفق مى نماید، آن گاه خداوند براى آنان درهایى مى گشاید كه چون سیل از جاى برانگیختنشان روانه مى شوند مانند سیل دو باغ مردم سبا، كه از آن سیل هیچ زمینى سالم نماند، و هیچ تپّه اى در برابرش تاب نیاورد، و برپایى كوه و بلندیهاى زمین جریان آن سیل را بازنگرداند. خداوند آن مردم متّفق را در میان درّه ها و رودخانه ها پراكنده مى كند، آن گاه همچون چشمه سار در قسمتهاى مختلف زمین روان مى سازد، حقّ از دست رفته گروهى را از گروه دیگر به كمك آنان مى گیرد، و عدّه اى را به جاى عدّه دیگر در شهرها قرار مى دهد. قسم به خدا بنى امیه پس از برترى و حكومتشان آنچه در دست دارند آب مى شود مانند دنبه اى كه به روى آتش آب مى شود.

اى مردم، اگر یكدیگر را از یارى كردن حق فرو نمى گذاشتید، و از سست كردن پایه باطل سستى نمى كردید، آنان كه همشأن شما نبودند در امور شما طمع نمى كردند، و آن كه بر شما مسلّط شد قوى نمى گشت، ولى شما چون بنى اسرائیل سرگردان شدید. به جانم سوگند پس از آنكه مرا از دست دادید سرگردانى شما چند برابر مى شود به خاطر اینكه حق را پشت سر گذاشتید، و از نزدیك ترین فرد به پیامبر بریدید و به دورترین شخص متّصل شدید. بدانید اگر از امام برحق خود پیروى مى كردید شما را به راه رسول خدا مى برد، آنوقت از رنج بیراهه رفتن راحت مى شدید، و بار سنگین را از دوش خود به كنارى مى انداختید