تبلیغات
امام علی علیه السلام (تبارک الله احسن الخالقین) - خطبه (182)

حمد خداى را كه بدون دیده شدن شناخته شده، خدایى كه آفریننده است به غیر رنج و زحمت. به قدرتش موجودات را آفرید، و با عزّتش گردنفرازان را به بند بندگى كشید، و با جودش بر بزرگان مهترى جست. اوست خدایى كه مخلوقاتش را در دنیا جاى داد، و رسولانش را به سوى جن و انس فرستاد، تا پرده از رخسار دنیا از برابر دیدگانشان بردارند، و آنان را از زیانهاى دنیاى منهاى تقوا بترسانند، و براى بیدار كردنشان درباره آن مثلها بزنند، و بر عیوب دنیا بینایشان گردانند، و آنچه مایه عبرت است از انقلاب حالات دنیا چون تندرستى ها و بیماریها، و حلال و حرام براى مردم غافل بازگو كنند، و آنچه را خداوند براى اهل طاعت و معصیت از بهشت و جهنّم و كرامت و ذلت آماده نموده بیان نمایند. او را به درگاهش سپاس و ستایش مى گویم چنانكه از بندگانش سپاس و ستایش خواسته. براى هر چیزى اندازه اى قرار داده، و براى هر اندازه مدّتى معین نموده، و براى هر مدّتى كتابى نگاشته است.

از این خطبه است درباره قرآن

قرآن امركننده و نهى كننده است، خاموش و گویاست، حجت خدا بر مردم است، بر آن از خلق خود پیمان گرفت، و آنان را در گرو قرآن قرار داد، نورش را تمام و دینش را به آن كامل كرد، پیامبرش صلّى اللّه علیه وآله را قبض روح كرد در حالى كه از رساندن پیام هدایت به مردم به وسیله قرآن فارغ شده بود. پس خدارا بزرگ شمارید آنچنان كه اوخود رابزرگ شمرده، زیراخداوندچیزى از دینش را از شما پنهان نكرد، و امرى را كه مورد رضایت یا كراهتش باشد وانگذاشت جز اینكه براى آن علامتى ظاهر و نشانه اى محكم قرار داد، كه یا از منكر نهى مى كند و یا به معروف دعوت مى نماید. پس خشنودى و خشمش در گذشته و حال یكسان است. و بدانید خداوند هرگز از شما خشنود نمى شود به چیزى كه به خاطر آن بر گذشتگان خشم گرفته، و هرگز بر شما خشم نمى گیرد به خاطر چیزى كه به آن از پیشینیان خشنود شده، شما در راهى روشن حركت مى كنید، و آنچه گذشتگان گفته اند در سخن تكرار مى كنید. خداوند مؤونه دنیاى شما را كفایت كرده، و بر شكر ترغیب نموده، و ذكرش را بر زبانتان واجب كرده، و شما را به تقوا سفارش نمـوده، و آن را منتهاى خشنودى خـود و خواسته اش از بندگان قـرار داده.

پس تقواى الهى را پیشه سازید، خدایى كه در برابر نظارت او هستید، و مهار زندگى شما در دست قدرت او و تغییرتان از حالى به حالى در كف قوت اوست، اگر پنهان كنید مى داند، و اگر آشكار نمایید ثبت مى كند، نگهبانان با كرامتى را بر شما موكّل كرده كه حقّى را از قلم نمى اندازند، و چیزى را بیهوده ثبت نمى كنند.

بدانید آن كه تقواى الهى را رعایت كند خداوند راه خروج از فتنه ها را برایش باز كند، و به او نورى بنمایاند كه از تاریكى برهد، و او را در آنچه كه میل و آرزوى اوست جاویدان كند، وى را نزد خود در خانه كرامت وارد سازد، خانه اى كه براى خود انتخاب نموده كه سایه اش عرش، روشناییش شادمانى او، زیارت كنندگانش فرشتگان، و دوستانش انبیاء او هستند. پس بر معاد پیشدستى كنید، و بر مرگ پیشى جویید، زیرا نزدیك است آرزوى مردم قطع شود، و اجل گریبانشان را بگیرد و باب توبه بر آنان بسته شود. شما اكنون در شرایطى هستید كه كسانى پیش از شما از دنیا رفتند بازگشت به آن را خواستارشدند، باآنكه شما دردنیا همچون رهگذرید ازخانه اى كه ملك شمانیست آماده سفرید كه كوچ كردن از آن را به شما اعلام نموده، و توشه گرفتن از آن را امر كرده اند.

بدانید كه این پوست نازك را طاقت بر آتش نیست، پس به خود  رحم كنید، كه شما خود را در دنیا به مصائب و رنجها امتحان كرده اید. آیا مشاهده كرده اید كه یكى از شما به خاطر خارى كه به بدنش فرو مى رود و از لغزیدنى كه دچار خونریزى مى گردد، و از ریگ داغى كه او را مى سوزاند چگونه ناله سر داده و اظهار درد مى كند؟ پس چه طاقت و حالى خواهد داشت وقتى بین دو طبقه از آتش قرار گیرد، در حالى كه همخوابه سنگ سوزان و همنشین شیطان گردد؟! آیا مى دانید وقتى مالك دوزخ بر آتش خشم گیرد آتشها به روى هم غلتیده و یكدیگر را به سختى مى كوبند، و هرگاه به آتش بانگ زند آتش دوزخ بى تابانه از نهیب او در میان درهاى جهنم برجهد؟! اى پیر سالخورده كه پیرى با تو درآمیخته، چگونه خواهى بود وقتى گردنبندهاى آتشین به استخوانهاى گردن بپیوندد، و غُلها به دستها وصل شود تا گوشتهاى ساعد را بخورد؟!

 اى مردم، خدا را! خدا را! اكنون كه در تندرستى پیش از بیمارى، و فراخى قبل از تنگدستى هستید، پس در آزادى خود تا گرفتار نشدید بكوشید، دیده ها را در شب بیدار دارید، شكمها را با روزه لاغر كنید، قدمها را به كار گیرید، اموالتان را انفاق نمایید، بدنها را فداى جانها كنید و در این راه بخل نورزید، كه خداوند سبحان فرموده: «اگر خدا را یارى كنید خدا هم شما را یارى مى كند و قدمهاى شما را استوار مى دارد» و نیز فرموده:  « كیست كه به خداوند وام نیكو دهد كه خدا آن را برایش به چند برابر بازگرداند؟ و به خاطر این وام براى او اجر كریم است». خداوند از روى ذلّت از شما یارى نخواسته، و به خاطر كمى مال قرض نطلبیده، از شما یارى خواسته در حالى كه جنود آسمانها و زمین از اوست و او غالب و حكیم است، از شما وام طلبیده در صورتى كه مالك خزائن آسمانها و زمین بوده و بى نیاز و ستوده است، همه اینها به خاطر آزمایش شماست كه كدامتان داراى بهترین عمل هستید. پس به سوى اعمال پسندیده بشتابید تا در بهشت با همجواران خدا باشید، آنان كه انبیا را با آنان رفاقت داد، و فرشتگان را به دیدارشان فرستاد، وچنان اكرامشان نمودكه گوششان هرگز صداى آهسته آتش جهنم را نشنـود، و اندامشان را از برخورد با سختى و رنج مصون داشت، « این است عطاى خداوند كه به هركس بخواهد عنایت مى كند و خداوند صاحب بخشش عظیم است ». آنچه را مى شنوید مى گویم، و از خدا براى خود و شما یـارى مى خواهم، و او ما را بس اسـت و وكیل خوبى است