تبلیغات
امام علی علیه السلام (تبارک الله احسن الخالقین) - خطبه (185)

خداوند را بر توفیقى كه در بندگى عنایت كرده، و از معصیت بازداشته سپاس مى گوییم. و اتمام نعمت و چنگ زدن به ریسمانش را از او درخواست مى نماییم. و شهادت مى دهیم كه محمد بنده و فرستاده اوست، آن وجود مباركى كه در راه خشنودى او در هر بلا و سختى فرو رفت، و از هر شربت بلایى جامى نوشید، در حالى كه نزدیكانش از او روى گرداندند، و بیگانگان بر دشمنیش اتفاق داشتند، عرب براى جنگ با او عنان گسیخته بود، و مركب ها را براى كارزار با او به تازیانه رانده بود، تا دشمنى خود را به ساحت مقدسش وارد كند، از دورترین خانه، و بعیدترین جـایـگاه .

بندگان خدا، شما را به تقواى الهى سفارش مى كنم، و از اهل نفاق مى ترسانم، چرا كه آنان گمراه و گمراه كننده اند، و دچار لغزش و لغزاننده اند. رنگ به رنگ مى شوند، و به حالات گوناگون ظاهر مى گردند، به هر وسیله كوبنده اى براى گمراه كردن شما متوسل مى شوند، ودر هر كمینگاهى كمین مى گیرند. قلوبشان فاسد، و ظاهرشان پاك مى نماید. براى فریب مردم به دور از دیده حركت مى كنند، و چون روباه در میان جنگل انبوه از درخت مى جهند. وصفشان به ظاهر دواى درد، و گفتارشان شفاست، امّا عملشان دردى است بى دوا. بر راحت مردمان حسد مى برند، بر گرفتارى دیگران مى افزایند، و امیدواران را نومید مى كنند. اینان را به هر راهى افتاده اى، و در هر دلى شفیعى، و در هر غم و اندوهى اشكى است. مدح و ثناى یكدیگر را به هم وام دهند، و پاداش آن را متوقعند.

در سؤال اصرار ورزند، و به وقت سرزنش پرده درى كنند، و اگر در قضیه اى حَكَم قرار گیرند اسراف در ستم نمایند. برابر هر حقّى باطلى، و براى هر راستى كژى اى، و براى هر زنده اى قاتلى، و براى هر درى كلیدى، و براى هر شبى چراغى آماده كرده اند. با اظهار بى رغبتى زمینه ساز طمع خود هستند تا بازارشان را به پا دارند، و متاع هاى كاسد به ظاهر نفیس خود را رواج دهند.

باطل مى گویند ولى حق جلوه مى دهند، و بد وصف مى كنند و زیبا مى نمایانند. راه سخت و تنگ باطل را آسان جلوه مى دهند، و از راه حق بر این پایه كه راهى سخت و تنگ است مى ترسانند. اینان یاران شیطان، و زبانه هاى آتشند، « آنان حزب شیطانند، و بدانید حزب شیطان زیــانــكــارانــنــد.»