تبلیغات
امام علی علیه السلام (تبارک الله احسن الخالقین) - خطبه (192)

اى مردم، در راه هدایت از كمى اهل آن وحشت نكنید، كه مردم بر سر سفره اى گرد آمده اند كه زمان سیرى آن اندك، و مدّت گرسنگى آن طولانى است. اى مردم، جز این نیست كه خشنودى و خشم است كه مردم را بر محورى جمع مى كند. غیر این نبود كه ناقه ثمود را یك نفر پى كرد، امّا عذاب خداوند همه را گرفت چون همگان به آن برنامه رضایت دادند، خداوند سبحان فرمود: « همه آن را پى كردند، پس همه پشیمان شدند».

آن گاه سرزمین آنان بر اثر فرورفتن صدا كرد مانند صداى فرورفتن آهن داغ در زمین نرم و هموار. اى مردم، هر كه راه راست و روشن را بپیماید به آب رسد، و هر كه بیراهه رود در بیابان به سرگردانى افتد