تبلیغات
امام علی علیه السلام (تبارک الله احسن الخالقین) - خطبه (210)
همانا عقل خود را زنده كرد، و نفسش را میراند، به طورى كه جسمش باریك، و دلش نرم شد، و نورى در نهایت فروزندگى برایش درخشید، كه راه را براى او روشن كرد، و به آن نور راه را پیمود، ابواب سلوك او را به در سلامت و خانه اقامت راندند، و قدمهایش همراه آرامش تن در جایگاه امن و راحت استوار شد، چرا كه قلبش را به كار گرفت و پروردگارش را خشنود ساخت