تبلیغات
امام علی علیه السلام (تبارک الله احسن الخالقین) - خطبه (216)
بار خدایا، آبرویم را به بى نیازى حفظ فرما، و حرمتم را به تنگدستى نشكن، تا از آنان كه روزى تو را خواهند روزى خواهم، و از شرار مردم خواستار عطوفت باشم، و به ثناى كسى كه به من ببخشاید دچار آیم، و به بدگویى آن كه از بخشیدن به من دریغ ورزد مبتلا گردم، و تو ماوراى این همه،  اختیـاردار بخشش و منـعى، چـه اینـكه بـر هـر چیـز تـوانـایـى