تبلیغات
امام علی علیه السلام (تبارک الله احسن الخالقین) - خطبه (221)

قطعاً تقواى الهى كلید درستى، و اندوخته قیامت، و رهایى از سلطه هر سلطه گر، و نجات از هر هلاكتى است، خواهنده به كمك تقوا به مرادش مى رسد، و گریزان(از جهنّم) به وسیله تقوا نجات پیدا مى كند، و طالب مشتاق به آنچه كه رغبت دارد مى رسد. پس عمل كنید حالى كه عمل به جانب حق بالا مى رود، و توبه سود مى دهد، و دعا مستجاب مى شود، و زمانْ زمان آرامش، و قلم كاتبان عمل در كار است، و به بندگى و طاعت بشتابید پیش از آنكه جوانى به پیرى رسد، و بیمارى شما را از كار بیندازد، یا مرگ شما را برباید، كه مرگ نابودكننده لذّتها، و تیره كننده خوشیها، و دوركننده اهداف است، دیداركننده اى است نامحبوب، مبارزى است مغلوب ناشدنى، جنایتكارى است غیرقابل انتقام، دامهایش به شما درآویخته، بلاهایش به شما احاطه كرده، پیكانهایش شما را هدف قرار داده، قهرش درباره شما بزرگ، جور و زحمتش بر شما پى درپى است، و كم است كه ضربتش بر شما وارد نشود. نزدیك است ابرهاى تاریكش بر شما سایه اندازد، و آتش بلاهایش زبانه كشد، و تاریكى هاى شدائدش از راه برسد، و بیهوشى هاى ناشى از حالت احتضار، و درد خروج روح، و تاریكى هاى تو در تو، و تلخى چشیدن شربتش شما را فرا گیرد.

جنان است كه سرزده بر شما وارد گشته و شما را از گفتن سخن آهسته خاموش نموده، و مشاورینتان را پراكنده كرده، و آثارتان را به نابودى كشیده، و شهرهایتان را معطل و خالى گذاشته، و وارثان شما را تحریك نموده تا ارث به جا گذاشته را تقسیم كنند، گروهى از این وارثان خویشان خاص هستند كه در وقت مردن شما سودى به حالتان ندارند، و برخى نزدیكان غمگینند كه نمى توانند مانع مردن شما شوند، ودیگرى شماتت كننده اى است كه از مرگ شما غصه به خود راه نمى دهد.

پس بر شما باد به سعى و كوشش، و توشه برگرفتن و آماده شدن، و فراهم كردن زاد و توشه در منزلى كه زاد و توشه فراهم است. دنیا شما را نفریبد چنانكه پیشینیان شما از امتهاى گذشته و مردمان درگذشته را فریفت ، آنان كه از دنیا شیر فراوان دوشیدند، و دچار غفلت و فریب آن شدند، زمان را بیهوده سپرى كردند، تازه آن را كهنه نمودند، اما مساكن آنان گورستان، و اموالشان ارث دیگران شد، كسى را كه نزد آنان رود نمى شناسند، و به گریه آنان كه بر آنان بگریند اهمیتى نمى دهند، و كسى را كه آنان را صدا بزند جواب نمى دهند. از دنیا برحذر باشید كه به شدّت غدّار و فریبنده و مكّار است، اندك مى بخشد و سخت منع مى كند، جامه سلامت مى پوشاند و به زور و جبر برهنه مى كند، راحتش دائم نیست، رنجش را پایان نمى باشد، و بلا و سختى اش آرام نگیرد.

از این خطبه است در توصیف زاهدان

مردمى از اهل دنیا بودند ولى دلبسته آن نبودند، در دنیا بودند مانند كسى كه اهل آن نیست، به آنچه كه بصیرت داشتند عمل كردند، و به دفع آنچه از آن حذر داشتند شتافتند. در میان اهل آخرت مى گشتند، اهل دنیا را چنان مى دیدند كه مرگ بدنهایشان را بـزرگ مى شـمارند، اما آنان مرگ قلب هاى زنـدگان را بزرگتر مى دانستند