تبلیغات
امام علی علیه السلام (تبارک الله احسن الخالقین) - خطبه (224)
بدانید زبان قطعه اى از انسان است، هرگاه آدمى عاجز از گفتار باشد زبان او را یارى ندهد، و اگر تواناى بر سخن باشد گفتارش مهلت ندهد. ما امیران كلامیم، و درخت سخن در ما ریشه دوانده، و شاخه هایش بر ما فروهشته است. خداوند شما را رحمت كند، آگاه باشید در زمانى هستید كه گویاى به حق اندك، و زبان از راستى بازمانده، و ملازم حق خوار گشته است. اهل زمان بر گناه مقیم اند، و بر سهل انگارى و مماشات متفق اند. جوانشان پرآزار، سالخورده شان گناهكار، دانشمندشان منافق، و گوینده شان چاپلوس است. كوچكشان بزرگشان را احترام نمى كند، و توانگرشان به بى نوایشان كمك نمى دهد