تبلیغات
امام علی علیه السلام (تبارک الله احسن الخالقین) - خطبه (239)
اینان حیات دانش ، و مرگ جهلند. بردبارى آنان از دانششان، و آشكارشان از نهانشان، و سكوتشان از حكمت گفتارشان شما را خبر مى دهد. با حق مخالفت نمی ورزند و در آن اختلاف نمى نمایند. ستونهاى اسلام، و پناهگاه مردمند. حق به آنان به جاى اصلیش بازگشت، و باطل از جایگاهش دور شد، و زبانش از ریشه قطع گردید. دین را همراه با فراگیرى و عمل درك كردند، نه فقط از راه شنیدن و روایت كردن، زیرا راویان دانش فراوانند، و عمل كنندگان به حق انـدك