تبلیغات
امام علی علیه السلام (تبارک الله احسن الخالقین) - حکمت 151 تا 200

وچه حکیمانه گفت بزرگمرد تاریخ بشریت! 

 بدى را از سینه دیگران ، با کندن آن از سینه خود ، ریشه کن نما!

حکمت 151: هر کس را پایانى است ؛ تلخ یا شیرین.

حکمت152 : آنچه روى مى آورد ، باز مى گردد؛ وچیزى که بازگردد ، گویى هرگز نبوده است!

حکمت153 : انسان شکیبا ، پیروزى را از دست نمى دهد ، هر چند زمان آن طولانى شود .

حکمت154 : آن کس که از کار مردمى خشنود باشد ، چونان کسى است که همراه آنان بوده و هر کس که به باطلى روى آورد ، دو گناه بر عهده او باشد: گناه کردار باطل ، و گناه خشنودى به کار باطل.

حکمت155 : عهد و پیمان ها را پاس دارید به خصوص با وفاداران.

حکمت156 : خداى را اطاعت کنید که در نشناختن پروردگار عذرى ندارید.

حکمت157 : اگر چشم بینا داشته باشید، حقیقت را نشانتان داده اند ، اگر هدایت مى طلبید شما را هدایت کرده اند ، اگر گوش شنوا دارید ، حق را به گوشتان خواندند.

حکمت158 : برادرت را با احسانى که در حق او مى کنى سرزنش کن ، و شر او را با بخشش بازگردان.

حکمت159 : کسى که خود را در جایگاه تهمت قرار داد ، نباید جز خود را نکوهش کند!.

حکمت160 : هر کس قدرت به دست آورد ، زورگویى دارد.

حکمت161 : هر کس خود رأى شد به هلاکت رسید، و هر کس با دیگران مشورت کرد ، در عقل هاى آنان شریک شد.

حکمت162 : آن کس که راز خود را پنهان دارد ، اختیار آن در دست اوست.

حکمت163 : فقر مرگ بزرگ است!

حکمت164 : رعایت حق کسى که او حقش را محترم نمى شمارد نوعى بردگى است.

حکمت165 : هیچ اطاعتى از مخلوق ، در نافرمانى پروردگار نیست!.

حکمت166 : مرد را سرزنش نکنند که چرا حقّش را با تأخیر مى گیرد، بلکه سرزنش در آنجاست که آنچه حقش نیست بگیرد.

حکمت167 : خود پسندى مانع فزونى است.

حکمت168 : آخرت نزدیک ، و زمانِ ماندن در دنیا اندک است.

حکمت169 : صبحگاهان براى آن که دو چشم بینا دارد روشن است.

حکمت170 : ترک گناه آسان تر از در خواست توبه است.

حکمت171 : بسا لقمه اى گلوگیر که لقمه هاى فراوانى را محروم مى کند.

حکمت172 : مردم دشمن چیزهایى هستند که نمى دانند.

حکمت173 : آن کس که از افکار و آراء گوناگون استقبال کند، صحیح را از خطا خوب شناسد.

حکمت174 : آن کس که دندان خشم را در راه خدا برهم فشارد، بر کشتن باطل گرایان ، توانمند گردد.

حکمت175 : هنگامى که از چیزى مى ترسى ، خود را در آن بیفکن ، زیرا گاهى ترسیدن از چیزی، از خود آن سخت تر است.

حکمت176 : بردبارى و تحمل سختى ها ، ابزار ریاست است.

حکمت177 : بدکار را با پاداش دادن به نیکوکر آزار بده!

حکمت178 : بدى را از سینة دیگران ، با کندن آن از سینة خود ، ریشه کن نما!.

حکمت179 : لجاجت تدبیر را سْست مى کند.

حکمت180 : طمع ورزى ، بردگیِ همیشگى است.

حکمت181 : حاصل کوتاهى ، پشیمانى ؛ و حاصل دوراندیشی، سلامت است.

حکمت182 : آنجا که باید سخنِ درست گفت، در خاموشى خیرى نیست، چنانکه در سخن ناآگاهانه نیز خیرى نخواهد بود.

حکمت183 : دو دعوت به اختلاف نرسد جز اینکه یکى باطل باشد!

حکمت184 : از روزى که حق براى من نمایان شد، هرگز دچار تردید نشدم!

حکمت185 : هرگز دروغ نگفتم و به من دروغ نگفتند ، و هرگز گمراه نشدم ، به کسى به وسیله من گمراه نشده است.

حکمت186 : آغاز کنندة ستم ، در قیامت ، انگشت به دندان مى گزد.

حکمت187 : کوچ کردن نزدیک است!

حکمت188 : هر کس که با حق در آویزد نابود مى گردد.

حکمت189 : کسى را که شکیبایى نجات ندهد ، بى تابى او را هلاک گرداند.

حکمت190 : شگفتا! آیا معیار خلافت ، صحابى بودن و خویشاوندى ملاک نیست؟ (از امام، شعرى در همین مسئله نقل شد که به ابابکر فرمود) اگر ادعا مى کنى با شوراى مسلمین به خلافت رسیدی، چه شورایى بود که رأى دهندگان حضور نداشتند ؟ و اگر خویشاوندى را حجت مى آورى ، دیگران از تو به پیامبر نزدیک تر و سزاوار ترند.

حکمت191 : همانا انسان در دنیا تخته نشان تیرهاى مرگ ، و ثروتى است دستخوش تاراج مصیبت ها: با هر جرعة نوشیدنی، گلو رفتنی، و در هر لقمه اى ، گلو گیر شدنى است ، و بنده نعمتى به دست نیاورد جز آن که نعمتى از دست بدهد ، و روزى به عمرش افزوده نمى گردد جز با کم شدن روزى دیگر! پس ما یاران مى گیم، و جان هاى ما هدف نابودى ها ، پس چگونه به ماندن جاودانه امیدوار باشیم؟. در حالى که گذشت شب و روز بنایى را بالا نبرده جز آن که آن را ویران کرده و به اطراف پراکند!

حکمت192 : اى فرزند آدم ، آنچه را که بیش از نیاز خود فراهم کنى ، براى دیگران اندوخته اى .

حکمت193 : دل ها را روى آوردن و پشت کردنى است ، پس دل ها را آنگاه به کار وا دارید که خواهشى دارند و روى آوردنى ، زیرا اگر دل را به اجبار به کارى وا دارى کور مى گردد.

حکمت194 : چون خشم گیرم ، کى آن را فرو نشانم ؟ در آن زمان که قدرت انتقام ندارم ، که به من بگویند: " اگر صبر کنى بهتر است " یا آنگاه که قدرت انتقام دارم ؟ که به من بگویند " اگر عفو کنى خوب است ".

حکمت195 : (در سر راه ، از کنار مزیله اى عبور مى کرد)
این همان است که بخیلان به آن بخل مى ورزند ! و در روایت دیگرى نقل شد که این چیزى است که دیروز بر سر آن رقابت مى کردید!

حکمت196 : مالى که نابودى آن تو را پند مى دهد ، از دست نرفته است.

حکمت197 : این دلها همانند تن ها خسته مى شوند ، براى نشاط آن به سخنان تازة حکیمانه روى بیاورید.

حکمت198 : (وقتى شنید که خوارج مى گویند حکومت فقط از آنِ خداست.)
سخن حقّى است که از آن اراده باطل دارند.

حکمت199 : ( در تعریف جمع اوباش ، فرمود) آنان چون گرد هم آیند پیروز شوند ، و چون پراکنده شوند شناخته نگردند  (و گفته شد که امام فرمود) آنان چون گرد هم آیند زیان رسانند و جون پراکنده شوند سود دهند، (از امام پرسیدند چون اوباش گرد هم آیند زیان رسانند را دانستیم ، اما چه سودى در پراکندگى آنان است ، فرمود) صاحبان کسب و کار ، و پیشه وران به کارهاى خود باز مى گردند، و مردم از تلاش آنان سود برند ، بنّا به ساختن ساختمان ، و بافنده به کارگاه بافندگى ، و نانوا به نانوایى روى مى آورد.

حکمت200 : (جنایتکارى را حضور امام آوردند که جمعى اوباش هماره او بودند) مباک مباد ، چهره هاى که جز به هنگام زشتى ها دیده نمى شوند.